Aktualności‎ > ‎

Plac zabaw w naszej okolicy

Dzięki działaniom Zarządu, Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście zdecydował o przeznaczeniu skweru między punktem ujęcia wody oligoceńskiej a Basenami Inflancka na plac zabaw dla dzieci. Na projekt i realizację przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie kilka lat, ale z pewnością jest to duży powód do radości dla maluchów i rodziców. Poniżej treść pisma ze stanowiskiem Komisji Ładu Przestrzennego w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pan Grzegorz Walkiewicz, poinformował, że w związku z omawianiem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Gdańskiego Komisja postanowiła zarekomendować Radzie przyjęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia terenu przy ul.Inflanckiej na plac zabaw. Pan Grzegorz Walkiewicz przedstawił projekt stanowiska i omówił jego uzasadnienie.  Jednocześnie pan Grzegorz Walkiewicz zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie nazwy ulicy „Słonimskiego” na „Słomińskiego”. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady poddała projekt stanowiska pod głosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła Stanowisko Nr 43 w sprawie przeznaczenia terenu przy ul.Inflanckiej na plac zabaw.
ą
Karol Krenski,
21 paź 2010, 09:48
Comments